Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2015

Give me coffee to change the things I can change and wine to accept the things I can’t.
Reposted fromnazwabyla nazwabyla

May 30 2015

5563 7627
Reposted fromLittleJack LittleJack

May 18 2015

8172 833b 500

Iggy Pop and Tom Waits

“Coffee and Cigarettes,” by Jim Jarmusch, 2004

Reposted fromLittleJack LittleJack
8149 99b6
Reposted fromLittleJack LittleJack

May 10 2015

4528 bfa2
Reposted fromretaliate retaliate

May 09 2015

3932 799c
Reposted fromLittleJack LittleJack

May 05 2015

7882 a2b1
Reposted fromLittleJack LittleJack

May 02 2015

3186 acf1
Reposted fromlove-winter love-winter

May 01 2015

April 29 2015

5100 e842

April 28 2015

9988 6b10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

April 22 2015

1409 a982 500
Reposted fromkarmazynowa karmazynowa

April 16 2015

Sophia de Mello Breyner Andresen, casa da Travessa das Mónicas (1964), Eduardo Gageiro
Reposted fromnazwabyla nazwabyla

April 14 2015

7347 c531
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 09 2015

7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

March 31 2015

Tadeusz Różewicz "Ocalony"

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź
Reposted fromjoyce-james joyce-james

March 29 2015

8113 eec6 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll
5099 8eeb
Delicate
Reposted fromjoyce-james joyce-james

March 26 2015

6924 4d7e
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju
6930 ee26
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl